Image Promo description

Register to use our site and access free newsletters, book events and lots more.

You don't have to be a member to use our site. Already registered? Login here

Become a member today

The Chartered Institute of Housing is the independent voice for housing and the home of professional standards

Private Renting and Mental Health Event - Tyfu Tai Cymru


20th February 2019 at the Pierhead Building, Cardiff Bay

About the event

Help shape the focus and priorities of Tyfu Tai Cymru by joining us from 12:00 - 13:30 at the Pierhead Building, Cardiff bay. This is a free to attend event with lunch provided, but please use our on-line booking form to reserve your place.

Why attend?

The private rented sector (PRS) has a vital role to play in addressing Wales’s housing crisis. Hear about Tyfu Tai Cymru’s latest research exploring what support there is at present and what more needs to be done to ensure landlords and tenants feel supported to keep people in their homes. This is particularly relevant with local authorities increasing their use of the PRS in addressing homelessness.

Sponsored by David Rees AM as Chair of the Cross Party Group on Mental Health you’ll hear from an excellent line up of speakers detailing the research and reflecting on the real-life situation for people when it comes to getting sufficient support.

Tyfu Tai Cymru (TTC) is a five-year housing policy project which aims to provide insightful analysis and fill evidence gaps to support policy progression. Funded by the Oak Foundation, the project is managed by the Chartered Institute of Housing Cymru and covers three main strands:

  • Building the right homes to meet demand
  • Making sure housing is always a priority for local government
  • Demonstrating housing’s role in keeping people well and healthy

View Event Programme

Booking information

Book online by clicking on the book buttons at the top and bottom of this page.

Please review our Terms and Conditions before making a booking.

Digwyddiad Rhentu Preifat ac Iechyd Meddwl - Tyfu Tai Cymru

20 Chwefror 2019 yn Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd

Am y digwyddiad

Helpwch siapio ffocws a blaenoriaethau Tyfu Tai Cymru trwy ymuno â ni rhwng 12:00 a 13:30 yn Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd. Mae'r digwyddiad hwn am ddim a bydd cinio'n cael ei ddarparu, ond gofynnir i chi ddefnyddio ein ffurflen ar-lein i neilltuo'ch lle.

Pam y dylech chi ddod?

Mae gan y sector rhentu preifat (SRhP) rôl hanfodol i'w chwarae wrth fynd i'r afael ag argyfwng tai Cymru. Gallwch glywed am ymchwil ddiweddaraf Tyfu Tai Cymru sy'n bwrw golwg ar ba gefnogaeth sy'n bodoli ar hyn o bryd a beth arall y mae angen ei wneud i sicrhau bod landlordiaid a thenantiaid yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth i gadw pobl yn eu cartrefi. Mae hyn yn arbennig o berthnasol wrth i awdurdodau lleol gynyddu eu defnydd o'r SRhP i ymdrin â digartrefedd.

Wedi'i noddi gan David Rees AC fel Cadeirydd y Gr┼Áp Trawsbleidiol ar Iechyd Meddwl byddwch yn clywed gan ddetholiad rhagorol o siaradwyr a fydd yn rhoi manylion yr ymchwil ac yn myfyrio ar y sefyllfa bywyd real sy'n wynebu pobl o ran dod o hyd i gefnogaeth ddigonol.

Mae Tyfu Tai Cymru (TTC) yn brosiect polisi tai pum mlynedd sydd â'r nod o ddarparu dadansoddiadau llawn mewnwelediad a llenwi bylchau mewn tystiolaeth i gefnogi cynnydd polisïau. Mae'r prosiect, a ariennir gan Sefydliad Oak, wedi'i reoli gan Sefydliad Tai Siartredig Cymru ac yn ymdrin â thri phrif edefyn:

• Adeiladu'r cartrefi iawn i fodloni galw

• Sicrhau bod tai bob amser yn flaenoriaeth ar gyfer llywodraeth leol

• Dangos rôl tai wrth gadw pobl yn iawn ac yn iach

Gwybodaeth am gadw lle

Gallwch gadw lle ar-lein trwy glicio'r botymau archebu ar frig a gwaelod y dudalen hon.

Adolygwch ein Telerau ac Amodau cyn cadw lle.

Gwelir y rhaglen ymaBook

 

Join today

We’re here to help you make a difference. Join CIH today and discover your potential

 

The new housing apprenticeships

With a century of experience equipping housing professionals with the skills they need to do the brilliant work they do, we can help you make the most of the new housing apprenticeships – whatever stage of the journey you are at.