Image Promo description

Register to use our site and access free newsletters, book events and lots more.

You don't have to be a member to use our site. Already registered? Login here

Become a member today

The Chartered Institute of Housing is the independent voice for housing and the home of professional standards

Lleisiau tai 2

27/04/2020


Mae'r ymchwil a gynhyrchir gan Tyfu Tai Cymru wedi'i hymwreiddio'n uniongyrchol yn mhrofiadau'r bobl sy'n byw ac yn gweithio mewn cymunedau ym mhob cwr o Gymru. Bob blwyddyn rydym yn cynnal fforymau lle y gweithiwn yn galed i greu gofod agored sy'n cefnogi pobl i fyfyrio ar eu profiadau eu hunain, ac mae hyn yn amlwg yn ansawdd y sgyrsiau sy'n digwydd yn ystod ein digwyddiadau.

Darparwyd manylion trafodaethau blaenorol yn ein hadroddiad Lleisiau Tai 1 ac roedd y rhain yn rhan hanfodol o greu ein hadroddiadau ar bartneriaethau da rhwng y sectorau tai, iechyd a gofal cymdeithasol (Dod ag iechyd da adref) a chefnogaeth dros landlordiaid a thenantiaid sydd â phroblemau iechyd meddwl yn y sector rhentu preifat (Rhentu preifat ac iechyd meddwl: Y ffordd ymlaen).

Cynhaliwyd fforymau yn 2019 yn Y Rhyl, Casnewydd, Abertawe, Llandrindod a Merthyr Tudful. Ym mhob fforwm fe gynhaliom drafodaethau bywiog a llawn gwybodaeth am y pynciau y teimlai pobl mai dyna oedd y blaenoriaethau yn eu gwaith.

Ymysg y pynciau oedd:

• Cartrefi nawr ac yn y dyfodol - oes gennym y syniad iawn am beth sy'n gwneud cartref ac ydy hynny'n gweithio i bawb yn yr hinsawdd bresennol? Sut ydym ni'n sicrhau bod rhestrau aros awdurdodau lleol ar gyfer tai cymdeithasol yn adlewyrchu ac yn galluogi ymateb i anghenion lleol?

• Iechyd, tai a gwaith partneriaeth - sut allwn ni sicrhau bod cartrefi da'n cefnogi iechyd tenantiaid?

• Rhentu preifat ac i ba raddau y mae polisïau a deddfwriaeth bresennol yn sicrhau rhagoriaeth yn y maes hwn

• Sut all awdurdodau lleol gyflwyno digon o gartrefi ar gyfer y dyfodol os nad oes ganddynt ddigon o adnoddau?

• Stigma a chanfyddiadau am gartrefi cymdeithasol a'r rôl y mae datblygwyr yn ei chwarae yn hyn o beth

Mae Tyfu Tai Cymru eisoes yn gweithio ar rai o'r pynciau a godwyd yn Lleisiau Tai 2 ac mae ymchwil yn mynd rhagddo ar restrau aros a safbwyntiau gweithwyr tai proffesiynol mewn Awdurdodau Lleol. Oherwydd yr alldoriad Covid-19 byddwn yn cynnal fforymau rhithwir eleni, mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau. Os oes gennych bwnc yr hoffech ei gyflwyno i gynulleidfa ehangach neu fod rhywbeth yr hoffech glywed mwy amdano, rhowch wybod i ni - catherine.may@cih.org


Please log in to comment

Your comments

No comments made yet
 

Join today

We’re here to help you make a difference. Join CIH today and discover your potential

 

Fire safety

All the latest info and fire safety resources for housing professionals

 

The new housing apprenticeships

With a century of experience equipping housing professionals with the skills they need to do the brilliant work they do, we can help you make the most of the new housing apprenticeships – whatever stage of the journey you are at.